Halaman

Jumaat, November 13, 2009

Cabaran Membentuk Kesepakatan Bina Identiti Peradaban Malaysia.

Wujud banyak cabaran di dalam agenda membina peradaban Malaysia. Cabaran paling utama ialah membentuk satu kesepakatan pemikiran mengenai identiti peradaban itu sendiri. Perkara ini menjadi satu cabaran kerana beberapa faktor.

Pertama kerana kepelbagaian latar kependudukan masyarakat Malaysia yang terbentuk oleh beberapa komposisi kaum. Seperti yang kita ketahui, ketika Malaysia di bawah pemerintahan penjajah Inggeris, latar kependudukan masyarakat berubah dan berkembang.

Pembangunan ekonomi di Tanah Melayu pada waktu itu mendorong penghijrahan yang amat ramai ke negara ini terutama di kalangan kaum Cina dan India. Pada masa sama, masyarakat Melayu iaitu kaum utama juga terbahagi kepada beberapa kumpulan etnik seperti Iban, Kadazan, Dayak dan Dusun.

Kini, selepas Malaysia mencapai kemerdekaan, semua kaum dan etnik ini diiktiraf sebagai warganegara Malaysia. Semua kita kini sudah menjadi sebahagian keluarga besar masyarakat Malaysia. Sebagai satu keluarga besar, semua kita yang juga pada masa sama, mewakili satu entiti kebudayaan yang tersendiri mempunyai ruang dan hak saksama dan diiktiraf oleh perlembagaan.


Di samping faktor kepelbagaian latar belakang penduduk seperti yang dinyatakan di atas, masyarakat Malaysia juga memiliki kerencaman daripada sudut nilai dan pemikiran. Perkara ini adalah faktor kedua yang menjadi cabaran di dalam agenda membentuk identiti peradaban Malaysia.

Secara umumnya, nilai dan pemikiran masyarakat Malaysia boleh dibahagikan kepada beberapa pola atau aliran. Aliran pertama sering diistilahkan di dalam diskusi ilmiah sebagai 'tradisional'. Ia merujuk kepada suatu bentuk cara hidup masyarakat yang amat menekankan kepada asas-asas warisan di dalam kehidupan mereka.

Asas warisan ini selalunya dipengaruhi kepercayaan agama dan nilai mulia yang diperturunkan secara berterusan daripada satu generasi ke generasi lain sejak zaman berzaman. Asas warisan ini amat penting bagi mereka yang dibentuk oleh pola atau aliran tradisional. Ia harus dipertahankan dengan sesungguhnya.

Asas-asas warisan ini adalah teras yang membentuk identiti sesuatu kaum atau etnik. Asas ini juga sering dirujuk sebagai jati diri sesebuah masyarakat. Ia juga adalah garis penentu yang akan membezakan antara satu kaum atau etnik dengan yang lain.

Sekiranya asas warisan ini lemah dan kendur, ia akan memberi kesan terhadap ketahanan jati diri sesuatu kaum atau etnik. Malah, akibat yang paling parah sekali ialah masyarakat terbabit akan mengalami krisis identiti. Andainya krisis identiti tidak ditangani dengan baik, ia boleh membawa masyarakat kepada keadaan hilang identiti.

Bagi aliran liberal, nilai-nilai hidup moden boleh membawa masyarakat kepada kemajuan hidup yang sebenar. Oleh kerana itu, masyarakat harus menyandarkan cara hidup mereka kepada struktur nilai dan pemikiran moden yang dicapai oleh masyarakat maju pada hari ini dan pada masa sama, perlu menolak nilai-nilai hidup yang bertentangan dengan cara hidup moden.

Inilah antara dua faktor yang menjadi antara hambatan dalam cabaran membentuk kesepakatan pemikiran mengenai identiti peradaban Malaysia yang ingin dibina.

Sejak akhir-akhir ini, pertembungan antara kaum dan aliran berfikir di kalangan pelbagai perkumpulan semakin meninggi dan jurang perselisihan juga semakin menebal. Beberapa perkara seperti permasalahan rumah ibadat, bahasa dan isu perundangan, sekiranya ditangani secara tidak berhemah boleh menjadi pencetus kepada perselisihan antara masyarakat Malaysia.

Apakah penyelesaian kepada cabaran membentuk kesepakatan pemikiran di dalam kepelbagaian dan kerencaman yang wujud ini bagi mengelakkan fenomena pertembungan yang telah dilihat dan dialami sejak akhir-akhir ini di negara kita? Secara umum, penyelesaiannya boleh dilakukan menerusi beberapa langkah dan ikhtiar.

Pertama, tuntutan membina satu kerangka teras mengenai watak atau identiti peradaban Malaysia dari sudut falsafah, nilai dan kebudayaannya. Watak dan identiti ini harus bersifat inklusif atau terbuka yang memberi ruang saksama kepada seluruh kepelbagaian dan kerencaman yang wujud untuk berkembang.

Dalam hubungan ini, beberapa prinsip asas seperti aspek kepercayaan rasmi dan amalan demokrasi hendaklah disepakati dan dihormati semua pihak sebagai prinsip asas peradaban Malaysia. Prinsip asas lain kebanyakannya sudah pun tercerna menerusi Rukun Negara dan Perlembagaan Persekutuan.

Kedua, keperluan kepada pengukuhan pola atau aliran nilai dan pemikiran yang bersifat sederhana diperluas dan diperkembangkan di dalam kehidupan masyarakat. Ia boleh diperkukuhkan menerusi pembentukan satu Piagam Etika yang diterima oleh seluruh perkumpulan masyarakat dan kepercayaan agama.

Ketiga, kepentingan untuk proses perluasan budaya dan amalan dialog di dalam masyarakat Malaysia. Perkara ini harus bermula dengan penerapan kefahaman mengenai dialog sebagai satu ilmu yang amat penting dipelajari.

Ini bagi memastikan supaya sebarang bentuk perselisihan dan pertembungan di dalam apa juga isu dan permasalahan di negara ini ditangani menerusi kaedah berdialog atau berbincang.

Ketiga-tiga langkah ini adalah lontaran umum yang memerlukan banyak perincian dan diskusi berterusan. Namun, ia boleh menjadi sebahagian bahan berfikir bagi kita merancakkan semula wacana mengenai peradaban Malaysia. Sekurang-kurangnya ia boleh menjadi pencetus kepada debat berterusan mengenai persoalan penting ini yang dilihat sejak akhir-akhir ini semakin gersang.

Penulis ialah Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia (Abim)